Viihdemusiikin Ystävien Seuran säännöt

 

Seura merkitty yhdistysrekisteriin  23. kesäkuuta 2003

Rekisterinumero 187283; Y-tunnus 1840195-3

 

1 §. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Viihdemusiikin Ystävien Seura.

 

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä Seuraksi.

 

Seuran kotipaikka on Helsinki.

 

 

2 §. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Seuran tarkoituksena on tutkia ja edistää iskelmä-, laulelma- ja viihdemusiikkia, kerätä sitä koskevaa aineistoa, tallenteita ja perinnettä sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä tässä harrastuksessa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura harjoittaa voittoatavoittelematonta julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa ynnä järjestää mahdollisuuksien mukaan konsertteja, esitelmä­tilaisuuksia, tieto­kilpailuja ja seminaareja sekä julkaisee musiikki- tai puhe­tallenteita. Seura voi myös myöntää tutkimusapurahoja, jakaa tunnustus­palkintoja, julkaista alaan liittyviä lehtiä, diskografioita, kirjoja ja tiedotteita, ylläpitää Internet-sivuja sekä koota iskelmä-, laulelma- ja viihdemusiikin tietokantoja.

 

Toimintansa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Lisäksi Seura voi, tarvittaessa viranomaisen luvalla, järjestää myyjäisiä, varainkeräyksiä ja arpajaisia.

 

 

3 §. Jäsenet ja kunniajäsenet

 

Seuran jäseneksi voi pyrkiä jokainen luonnollinen henkilö taikka rekisteröity tai julkisoikeudellinen yhdistys, osakeyhtiö, säätiö tahi muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen ja säännöt.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Seuran hallitus. Ellei hallitus hyväksy jäsenhakemusta, jäseneksi pyrkivällä luonnollisella henkilöllä on oikeus saattaa hakemuksensa Seuran kokouksen lopullisesti ratkaistavaksi.

 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi Seuran hyväksi ansiokkaasti tai pitkäaikaisesti toimineen jäsenen. Kunniajäseniä voi olla yhtä aikaa enintään viisi (5).

 

4 §. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen­johtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytä­kirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne taloudelliset velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut, taikka jos jäsen ei enää täytä laissa tai Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Seuran kokous voi erottaa menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti Seuran toimintaa tai sen tarkoitusta vahingoittaneen jäsenen.

 

 

5 §. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista.

 

 

6 §. Hallitus

 

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheen­johtajaksi ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi ovat vaalikelpoisia ainoastaan Seuran jäsenet.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kolmesti kalenterivuodessa taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus päättää Seuran muun kuin kiinteän ja sijoitusomaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta. Hallitus päättää myös kiinteän ja sijoitusomaisuuden kiinnittämisestä.

 

 

 

7 §. Seuran nimen kirjoittaminen

 

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

Seuran hallitus voi määrätä jonkun hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdessä jonkun Seuran palkatun toimihenkilön kanssa Seuran nimen.

 

 

8 §. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin­tarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa  kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 

9 §. Seuran kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Seuran kevätkokous pidetään helmi—huhtikuussa ja syyskokous loka—marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Luonnollinen henkilö ei voi valtuuttaa toista käyttämään äänivaltaansa kokouksissa.

 

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Seuran kiinteän tai sijoitusomaisuuden myynnistä on päätettävä Seuran kokouksessa. Hallituksen toimivallasta päättää Seuran muun kuin kiinteän ja sijoitusomaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta sekä kiinteän tai sijoitusomaisuuden kiinnittämisestä on määrätty edellä 6 §:n 6 momentissa.

 

 

10 §. Seuran kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuoro­kautta ennen kokousta jokaiselle jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen postitetulla kirjeellä taikka lähetetyllä sähköpostiviestillä. Kokouskutsu voidaan julkaista samaa määräaikaa noudattaen myös Seuran jäsenlehdessä tai –tiedotteessa.

 

 

11 §. Varsinaiset kokoukset

 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus (hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa vara­puheenjohtaja; ellei kumpikaan ole läsnä, niin iältään vanhin läsnä oleva jäsen).

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

                      3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

                      5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

                      7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus (hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa vara­puheen­johtaja; ellei kumpikaan ole läsnä, niin iältään vanhin läsnä oleva jäsen).

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

                      3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                      4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen­maksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

                      7. Valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

                      8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

12 §. Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Seuran purkamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta.

 

Seuran purkautuessa Seuran varat käytetään Seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

 

Viihdemusiikin Ystävien Seuran aloitussivulle